solid


Bærekraftsmål som er spesielt viktige for oss

Bærekraftsmålene er et sentralt virkemiddel for å få kloden på rett kurs, og selv om de er ambisiøse, er de et nyttig «kompass» for både samfunnet og vårt arbeid med samfunnsansvar.

Solid sitt fokus på bærekraft og miljø tar utgangspunkt i FN sine bærekraftsmål. Vi anerkjenner at alle de 17 målene som FN har identifisert er viktige, men vi har valgt ut noen mål som vi kommer til å rette spesiell oppmerksomhet mot i årene frem mot 2030. 

 • Ren energi til alle.

  Bærekraftsmål #7 handler om at alle mennesker skal ha tilgang til energi. Energien skal være pålitelig, bærekraftig, moderne, og ikke altfor dyr.

   Hvordan jobber vi med målet:

  • I samsvar med Solids verdisyn om proaktivitet og langsiktighet, er vi i en prosess der vi forsøker å dreie energien vi bruker fra fossil energi til fornybar energi.
  • Delmål nummer 7.2 er at det innen 2030 skal være en betydelig økning i andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk. Det betyr at vi som premissgiver i ulike prosjekt, alltid skal vurdere alternative løsninger (solceller, varmepumper, energibrønner etc.) i våre byggeprosjekt. Dette for å bidra til å fjerne fossilt brensel som energikilde.
  • Vi skal bygge energivennlige bygg og være med på å sikre tilgang til pålitelig og moderne energi til en overkommelig pris for menneskene, som er brukerne av byggene vi setter opp.
  • Solid Eiendom har tilsluttet seg  "Eiendomssektorens veikart mot 2050 " ved å innføre de 10 strakstiltakene foreslått.  Det inkluderer å fjerne fossil oppvarming, bestille energibudsjett for å beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget.


  Eksempler på hvordan vi har gjort tiltak som kan knyttes til mål #7.  

  •  I starten av februar 2021 hadde vi overlevering av Bregnefaret omsorgsboliger til Nordre Follo kommune. Bygget innfrir kravene til passivhus-standard og byggeplassen går inn i historien som Solid sin første byggeplass som er gjennomført fossilfritt. De høye energikravene i prosjektet stilte spesielle krav til artikulering av bygningsvolumet. Bygningskroppen er utformet på en måte som minimerer varmetapet gjennom ytterkonstruksjonene og optimaliserer varmetilskudd fra solen. Sør-fasaden har noe større åpenhet enn de øvrige fasadene. Dette for å nyttiggjøre solinnstråling i energiregnskapet. For øvrig har bygget en kompakt bygningskropp som egner seg godt til passivhuskriteriene.
  • En brønnpark er et større anlegg av mange energibrønner som henter opp grunnvarme. Varmen brukes til oppvarming av større bygg. Dyp geotermisk energi er en fornybar energikilde med et stort potensial for videreutvikling. Solid Eiendom har valgt denne løsningen to ganger i sine prosjekt: Både «Sonjas Hage» på Høvik og «Perlebukta» på Rosnes har valgt brønnpark for geotermisk energi.   

   

  Hvordan kan vi motivere og påvirke:

  • De gode, varige løsningene er som regel et resultat av kunnskap, samarbeid, og målrettet organisering. Igjennom Solid Entreprenør og Håndverkeriet skal vi påvirke våre kunder (byggherrer og utbyggere) til å velge bort fossil oppvarming og dermed velge alternative løsninger (solceller, varmepumper, energibrønner etc.).
  • Igjennom Solid Eiendom skal vi i utviklingsfasen kartlegge og finne de beste energi-løsningene i de ulike prosjektene, med mål om å velge bort fossil oppvarming.
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst

  FNs mål er at arbeiderrettigheter skal beskyttes, og at alle arbeidstakere skal ha et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Hovedmålet bør alltid være at alle våre arbeidstakere skal trives på jobb og returnere hjem minst like friske som da de kom på arbeid. Målet er alltid 0 skader. Helse og sikkerhet for våre ansatte og underentreprenører skal gå foran alt.

  Hvordan jobber vi med målet:

  • I samsvar med Solids verdisyn om at vi setter mennesket i sentrum, skal vi alltid sørge for anstendig arbeid og godt arbeidsmiljø for våre ansatte, og våre underleverandører på byggeplassen.
  • Vi har en kompromissløs holdning til sikkerhet, og arbeider systematisk og målrettet med helse.
   Vår virksomhet drives på en ansvarlig måte, gjennom miljøsertifisert drift, et godt arbeidsmiljø, en kultur som fremmer mangfold og likeverd, og med et etisk og verdibasert fundament.
  • Solid Gruppen har lagt FNs grunnprinsipper for forretningsvirksomhet og menneskerettigheter til grunn og tar avstand fra alle former for arbeidslivskriminalitet. Vi ser åpenhetsloven som ble vedtatt i 2021 som et positivt virkemiddel for å sikre anstendig arbeid i hele verdikjeden. Beskrivelse av vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger og vår leverandørerklæring finnes her.
  •  Vi utøver 0-toleranse mot enhver form for kjønnsrelatert trakassering og diskriminering.
  •  Alle virksomheter på våre byggeplasser skal være StartBANK-registrert.


  Eksempler på hvordan vi har gjort tiltak som kan knyttes til mål #8.

   I delmål 8.2 beskrives målet om å «Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer.»

  • Vi har egen elementfabrikk i Solid Entreprenør og det er et vesentlig poeng at elementbygging på fabrikk fører til meget effektiv produksjon. I tillegg ivaretar vi byggearbeiderne våre ved at det blir færre tunge løft på byggeplass, mindre stillasbruk, bedre inneklima, og færre timer utendørs arbeid.


  Delmål 8.8 fokuserer på beskyttelse av ansatte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. 

  • Vår visjon om null skader på mennesker, miljø og samfunn er grunnleggende for hele Solids virksomhet. På alle områder i vår organisasjon må vi fokusere på å jobbe målbevisst og systematiske for å forbygge negative effekter. Solid Entreprenør har bestemt at det skal gjennomføres et introduksjonsprogram for nyansatte i løpet av kort tid etter oppstart. Formålet med opplæringen skal være at den nyansatte kjenner til det systematiske HMS-arbeidet i bedriften og hvilke rutiner som er særlig viktig for å kunne komme inn i arbeidet på en tilfredsstillende måte. Nærmeste leder skal sørge for at grunnleggende HMS-regler gjennomgås med en ny arbeidstaker før vedkommende kan utføre arbeid på en byggeplass. Generelt gjelder dette alle som skal utføre arbeid over flere dager på byggeplassen. Det er opp til anleggslederen om det skal gjennomføres tilsvarende introduksjon for personell som er innom byggeplassen for enkeltoppdrag, vareleveranser eller på dagsbesøk.
  • Gransking av uønskede hendelser på byggeplass er et veldig viktig grunnlag for virksomhetens kontinuerlige sikkerhetsarbeid. Solid Entreprenør har arbeidet med sine granskingsrutiner over flere år, og laget gode rutiner for uønskede hendelser. Vurdering, korrigerende, forebyggende og forbedrende tiltak skal sikre at det ikke skjer igjen og at vi alltid har visjonen om nullskader i hevd. 
  • I 2022 byttet Solid Entreprenør ut alle hjelmer til alle ansatte, til en lettere type og med refleks. Hakestropp er ikke et lovkrav i Norge i dag, men Solid Entreprenør har valgt dette som et ekstra sikringstiltak. Hjelmen blir også levert med navn som gjør det litt mer personlig. 


  Hvordan kan vi motivere og påvirke:

  • Innen rammen av det vi kan påvirke, skal vi sikre at våre prosjekter, leverandører, underentreprenører, samarbeidspartnere og andre partnere, respekterer og følger prinsippene i vår leverandørerklæring som er basert på våre etiske retningslinjer.
  • Vi kan fremme forslag ovenfor våre rådgivere til å ta valg som optimalisere materialbruken. Dette er både utslippsbesparende og bærekraftig lønnsomt.
  •  Vi bruker åpenhetsloven aktivt ved å gjøre aktsomhetsvurderinger på oss selv, og i kartlegging av samarbeidspartnere og leverandører. 
 • Bærekraftige byer og lokalsamfunn

  Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. I Solid Gruppen betyr dette at vi skal vurdere klimarisiko i høyere grad enn før.  I tillegg skal vi tilrettelegge for å integrere gode miljøfremmende tiltak for mennesker som skal bo eller arbeide i de prosjektene vi utvikler, drifter og bygger.

  Hvordan jobber vi med målet:

  •  Dette målet samsvarer med Solids verdisyn om langsiktighet, fokus er på en bærekraftig urbanisering med tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger. Dette inkluderer bla. tilrettelegging for avfallshåndtering, og lage miljøvennlige bygg for fremtidens generasjoner.
  •  Byggprosjektene planlegges og tilrettelegges for å ta hensyn til alle parters sikkerhet og behov gjennom blant annet tilpassede fremdriftsplaner, faseplaner, arbeidsvarslingsplaner og planer for oppfølging av støy, støv og rystelser. I samarbeid med byggherren gjennomføres blant annet informasjonsmøter og nabomøter for våre interessenter for å skape trygge miljøer også i byggeperioden.
  • Vi skal vurdere nøye hvor vi bygger og ta hensyn til klimarisiko, vi må være mer oppmerksomme på naturkatastrofer nå enn før. Dvs. fare for ras, flom, stormflo, skred, nivåstigning av havet etc. Andre lokale klimaforhold, mer vann og mer regn, flod og overvann må vi også ta hensyn til. Steder som frem til nå har blitt sett på som trygge blir kanskje ikke det i fremtiden og det må vi planlegge for når vi skal bygge.
  • Vi må tenke plassering på tomt, vindforhold og hvilke materialer vi skal velge, som en del av vår risikovurdering.
  • Norge har høy boligkvalitet og det er dyrt å komme inn på boligmarkedet. Vi ser nå på finansieringsmodeller der vi kan tilrettelegge med en boligkjøpsmodell der kjøperen kan gå fra «Leie til Eie».


   Eksempler på hvordan vi har gjort tiltak som kan knyttes til mål #11

  • Bregnefaret omsorgsboliger omfatter 8 omsorgsleiligheter samt fellesarealer og integrert personalbase. Byggetomten ligger i Bøleråsen på Langhus. Bygningen er plassert på den nordlige delen av tomten for å bevare store deler av det fine sørlige området med skog og fjellknaus. Eksisterende turvei ble styrket og bygget ut som en aktivitetssti  og ble liggende uberørt av bebyggelsen. Bygningens utforming og plassering sammen med opparbeiding av uteområdet og innkjøring, ble prosjektert slik at det krever minst mulig terrenginngrep.
  • Solid Entreprenør har ved flere anledninger leid inn ekstern miljørådgiver som gjør at vi har strukket oss lenger enn regelverket krever, når det gjelder bevaring og biomangfold.


  Hvordan kan vi motivere og påvirke:

  Norge må jobbe med å lage god nok infrastruktur inn til de byene som vokser, og sørge for at flere har råd til å bo i byene. Vi skal påvirke i den grad vi kan kommuner og fylke til å bedre det offentlige transporttilbudet, resirkuleringssystemer og tilgang til offentlige tjenester, der det er nødvendig i forbindelse med våre byggeprosjekt.


 • Ansvarlig forbruk og produksjon

  Dette målet handler om å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre, om å gjøre mer med mindre ressurser og utnytte eksisterende infrastruktur. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss.  Vi skal møte dagens og morgendagens behov samtidig som vi opptrer ansvarlig overfor de kommende generasjonene.

  Hvordan jobber vi med målet:

  • Dette målet samsvarer med Solids verdisyn om proaktivitet. Vår bransje belaster miljøet og det er derfor vårt ansvar og sørge for at påvirkningen blir så liten som mulig. Vi skal bygge bygg som kan stå seg i fremtiden og i generasjoner fremover, vi skal søke etter de beste og innovative løsningene for å minimere negative konsekvenser for miljøet.
  • Styringssystemene i Solid Entreprenør er sertifisert i henhold til ISO 9001:2022 Ledelsessystemer for kvalitet, ISO 14001:2022 Ledelsessystemer for miljø.
  • Vi skal sette strengere miljøkrav enn lovkrav der det er teknisk, og økonomisk mulig. Vi følger opp at vi til enhver tid er i samsvar med norske lover og myndighetskrav.
  • Vi kan forklare, vi kan jobbe etter prinsipper, vi kan fortelle, vi kan påse, vi kan ønske. Men alt kommer ned til holdning og handling, og det betyr at vi skal måle og forbedre vår prestasjon innenfor de forhold som vi kan påvirke.

  - FNs delmål 12.2 - "Bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser."

  - FNs delmål 12.5 - "Redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk."

  Vi ønsker å redusere vår ressursbruk og arbeide for nye muligheter i sirkulærøkonomien.

  Å bygge «riktig første gang» er noe av det mest bærekraftige vi kan gjøre. «Riktig første gang» vil:

  • redusere utslipp av klimagasser
  • redusere avfallsmengden gjennom forebygging, materialgjenvinning og ombruk.
  • øke graden av gjenbruk igjennom god planlegging
  • redusere risiko på våre byggeplasser
  • redusere energiforbruk

   Eksempler på hvordan vi har gjort det:

  • I starten av februar 2021 hadde vi overlevering av Bregnefaret omsorgsboliger til Follo kommune. Bygget innfrir kravene til passivhus-standard og byggeplassen går inn i historien som Solid sin første byggeplass som er gjennomført fossilfritt.
  • På Oslos tak ligger bydelen Hasle og på Hasle ligger Vinslottet. Det er ikke et ekte slott, men et sted du i dag stikker innom for å gjøre unna ukeshandelen, shoppe litt, klippe håret og få legetime når du trenger det. Siden nedleggelsen av anlegget i 2012 har det gamle tapperiet i Haslevangen 16 gjennomgått en fantastisk transformasjon. Nå huser det over 200 boliger og et moderne handelshus. Dette var Solid Entreprenørs største prosjekt noensinne og veien til ferdig produkt varte i 3 år, fra mai 2017 til juni 2020. Aktiviteten på byggeplassen var stor med egenproduksjon i fagene betong, tømmer, mur, flis, maling, blikkenslager og taktekking. Hele prosessen besto av rivning av eksisterende øverste etasje, samt et "korsbygg" midt i bygget, og rehabilitering av tre eksisterende etasjene. Teglfasaden, de originale stålsøylene og flere detaljer er bevart. Dette er vårt største rehabiliteringsprosjekt og vi fikk verdifull kompetanse innenfor både ombruk og gjenbruk.
  • Veslebukta – her har vi brukt fliskapp som fyllmasser, vi har solgt overskuddsmaterialer både internt og eksternt. Eks. armeringsjern, armeringsnett, stålstendere, trevirke og fliser.
  • Eksempler på prosjekt Håndverkeriet der det har vært svært høyt fokus på gjenbruk og ombruk; For Omsorgsbygg Oslo KF gjennomførte Håndverkeriet en generalentreprise. Under takrehabiliteringen ble all taksteinen satt til side og senere lagt tilbake på det nye isolerte taket. Under rivearbeidene ble bygget revet til bindingsverket, som ble beholdt.  Deler av bygget er vernet og dermed ble den kun skrapt og malt uten å ha blitt foret ut.
  • Ved forrige århundreskiftet kom tanken om friluftsskoler til Norge. Det å sende syke og svake bybarn til landsbygda for rekreasjon var noe det var stor tro på. Friluftskolevirksomheten på Dal ble innviet 2. januar 1924. På Sedsvoll feriekoloni og friluftsskole  ble deler av vekselpanel skiftet ut, men bevart der det er mulig. Fasaden er malt med linoljemaling. For å få huset mest mulig unikt, har alle vinduer blitt satt bort til glassmester hvor de er pusset opp. Glasset er produsert slik som det så ut på 1920-tallet, med gjennomgående sprosser som er håndmalt med linoljemaling.
  • Vi har egen elementfabrikk i Solid Entreprenør

  "Effektiv produksjon er bra for miljøet"

  • Når det gjelder miljø, er det et vesentlig poeng at elementbygging på fabrikk fører til meget effektiv produksjon. Blant annet reduseres materialsvinn til et minimum. I tillegg ivaretar vi byggearbeiderne våre ved at det blir færre tunge løft på byggeplass, mindre stillasbruk, bedre inneklima, og færre timer utendørsarbeid.
  • Solid Eiendom har kjøpt og renovert et bygg på Rolvsøy der en del brukes som vårt kontor. Her har vi tatt i bruk smarthus teknologi (fra Autobolig) for termisk inneklima, lys, og solskjerming. elbilladere er installert for både ansatte og selskapets egne elbiler.  

   Hvordan kan vi motivere og påvirke:

  • I Solid vet vi at vi har et stort ansvar i arbeidet med å bidra til å løse klimakrisen både som eiendomsutvikler og entreprenør. Sammen med våre leverandører skal  vi alltid vurdere  mulighetene som reduserer energiforbruket i produktfremstilling og produksjon på byggeplass, og påvirke positivt der vi kan. 

   

   

 • Stoppe klimaendringene

  Bærekraftsmål #13 er å handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

  Klimaendringene er en av verdens aller største utfordringer. Klimarelatert utvikling er også ansett som en risiko for bygg og eiendom. Klimaendringene er et av temaene vi i Solid velger å løfte høyt på agendaen.

  Hvordan jobber vi med målet:

  I Solid Entreprenør har vi bygget hensyn til miljø og klima inn i styringssystemene våre og vi skal sette  konkrete mål for utslippsreduksjon. I første fase holder vi på med kartlegging av våre egne utslipp i scope 1 (direkte utslipp i maskiner og kjøretøy)  og 2 (bedriftens totale energiforbruk - strøm) , andre indirekte utslipp i Scope 3 vil vi kartlegge, og rapportere på i fremtiden.  

  Vi vet at bærekraftige innkjøp er en viktig faktor i reduksjon av skadelig miljøpåvirkning. Vi anerkjenner at dette er vi pr. dags dato ikke gode nok på, og det er bestemt at vi skal jobbe for å gjøre mer bærekraftige valg som en naturlig del av innkjøpsprosedyren fremover. Et prosjekt i Solid Entreprenør med gjennomgang av innkjøpsordningen vil settes i gang ila. 2023. Dette ønsker vi skal sette rammer for lavere energibruk og klimagassutslipp.  

  Vår Miljøpolicy link 
  • Vi kjenner og etterlever lover, regler og egne krav.
  • Vi er medlem av Grønn Byggallianse og holder oss oppdatert på tilgjengelige muligheter for å kutte vårt klimagassutslipp.
  • Miljø skal bli en integrert del av vår virksomhet, gjennom hele produksjonslinjen fra tidlig i planlegging til gjennomføring, og ved innkjøp av produkter og materialer. Dette arbeidet har vi startet på, men vi erkjenner at vi fortsatt må jobbe enda mer, med  integreringen.


  To av delmålene i bærekraftsmål 13 er svært viktige for oss, og vi har begynt å se på klimarisiko på en annen måte enn tidligere. Vi skal:

  13.1) Styrke evnen til å stå imot og tilpasse oss klimarelaterte farer og naturkatastrofer.

  13.3) Styrke enkeltpersoners og organisasjonens evne til å motvirke, tilpasse oss, og redusere konsekvensene av klimaendringer. Samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

  Klimaendringer i form av ekstremvær vil kunne medføre økte skader og dermed også kostnader. I Solid Eiendom gjør vi risikovurderinger på utviklings-tomter og eiendommer som er særlig utsatt. Mange tiltak vil kunne dempe risikoen, for eksempel gjennom bedre håndtering av overvann. Vi vil innhente kunnskap og informasjon i hvert enkelt tilfelle og arbeide for å minimimere risikoen.

   Eksempler på hvordan vi har gjort tiltak som kan knyttes til mål #13

  • Alle reiser fører til karbonutslipp. Mengden av karbon som blir sluppet ut, avhenger av distanse og transportmiddel.  Statens regulativ, motiverer ikke til å redusere klimaavtrykket ved bruk av bil og det har Solid Entreprenør gjort noe med. Fra 1. september 2022 innførte selskapet utbetaling av kilometergodtgjørelse for både sjåfør og passasjerer ved samkjøring ved bruk av privatbil og yrkesbil. Sjåfør får passasjertillegg i henhold til Statens reiseregulativ. Passasjer godtgjøres med en sats på 2,05,- per kilometer. Insentivordningen gjelder ikke bare bilbruk, men motiverer også til å bytte fra bil til kollektivtransport. Ved bruk av kollektivtransport i stedet for bil dekkes månedskort for de som har avtalt fast kjøregodtgjørelse. Det utbetales kilometergodtgjørelse ved bruk av kollektivtransport, dersom reisen erstatter en yrkesreise (tjenestekjøring). Tanken er at man da i større grad bruker offentlig transport i stedet for egen bil.
  • Bygg og anleggsbransjen trenger engasjerte folk som kan finne gode klimaløsninger på mange fagfelt, derfor har både Solid Entreprenør og Solid Eiendom valgt å utdanne egne BREEAM Nor Akkreditert Profesjonell (AP).
  • Vi skal gjøre selektive investeringer i innovasjon og løsninger som støtter opp under det grønne skiftet og vi har valgt å investere i Lca.no og Autobolig
  • I 2021 vedtok Solid Entreprenør å elektrifisere hele bilparken innen 2025. Dette vil gi en årlig reduksjon av CO2 utslipp i Scope 1, på ca. 15%.
  • Vi valgte å koble på Fjernvarme i byggeperioden i Veslebukta.
  • Ski BB3 – Vi har prosjektert en slankere betongkonstruksjon der armeringsmengden har gått betraktelig ned pga. dette valget.
  • Solid Eiendom er en liten aktør i nasjonal målestokk, men omsatte i 2022 for nærmere 400 millioner kroner. Med signeringen av de 10 strakstiltakene erkjenner vi, og forplikter oss til, å ta vår del av ansvaret for en mer bærekraftig byggebransje og samfunn. Bygg- og anlegg er fra tidligere kjent som en versting av klimagassutslipp, og kravene vi stiller til entreprenørene som bygger for oss vil spille en stor rolle på fotavtrykket til boligprosjektene.
  • Konkrete handlingspunkter i våre kommende boligprosjekter; Forpliktelsen innebærer som nevnt at Solid Eiendom ønsker å bidra til et bærekraftig samfunn. Vi skal selv definere hvordan tiltakene best konkretiseres og implementeres hos oss ut fra våre forutsetninger og egenart. 

  Hvordan kan vi motivere og påvirke:

  Det finnes løsninger for å øke produktiviteten med kostnadseffektive løsninger igjennom å industrialisere byggeprosessen. Ved å produsere vegger og gulv i et kontrollert inne-miljø oppnår vi høy kvalitet og blir i stand til å reise bygninger på vesentlig kortere tid. Solid har et eget lite elementverksted for produksjon av veggelementer etc. der det oppnås en rekke fordeler. bla. mindre svinn og avfall, redusert riggkostnader - hurtigere produksjon på byggeplass og mindre støy som er noen av de gode fordelene i elementproduksjon. I tillegg er det svært mange fordeler for vår viktigste ressurs som er mennesket bla. ved at mindre tunge løft på byggeplassen, mindre stillasbruk, færre timer utendørs arbeid og mindre tidsbruk på utfordrende byggeplasser.   Dette er vurderinger Solid  skal gjennomgå i forkant av hvert prosjekt, i fremtiden 

  Grønn Byggallianses 10 strakstiltak for utbyggere og byggeiere forplikter selskapet til å følge eiendomsbransjens «viktigste grønne forpliktelser». Forpliktelsen skal berøre våre planer og rutiner – for eksempel miljøstrategi, innkjøpsrutiner, arkitektkonkurranser, kontrakter med arkitekter, rådgivere og entreprenører og driftsrutiner.

     

 •  Samarbeid for å nå målene

  For å lykkes med bærekraftsmålene trenger vi et godt samarbeid mellom myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet.  

  Hvordan jobber vi med målet:

  Vi i Solid arbeider sammen med en hel rekke av samarbeidspartnere, som byggherrer, arkitekter, konsulenter, kunder, underentreprenører, underleverandører og offentlige myndigheter. Vi skal være proaktive for å redusere klimagassutslippene samtidig som vi skaper verdi for samarbeidende parter. Dette skal vi gjøre:

  • gjennom samspill med byggherre og andre samarbeidende aktører, skal vi utvikle klimavennlige og gode kommersielle løsninger.
  • ved å ta bærekraftige valg i innkjøpsfasen fordi vi vet at det er en viktig faktor med tanke på miljøet.

  Eksempler på hvordan vi har gjort tiltak som kan knyttes til mål #17

  • I august i 2021 var det offisiell overtakelse av Rolvsøy Barnehage, til Fredrikstad kommune. Barnehagen var det første prosjektet i historien for Fredrikstad Kommune som ble gjennomført som en fossilfri byggeplass. Det var flott å kunne samarbeide om å nå dette målet for kommunen.
  • Samspill er en gjennomføringsmodell for prosjekter der partene jobber mot et felles mål, og arbeidet gjennomføres med en integrert prosjektorganisasjon. I slutten av 2022 leverte Solid Entreprenør forslag til et anbud som skal gjennomføres i Marker Kommune, i samarbeid med Nordic Waters . Partene i samspillskontrakten må prosjektere så bærekraftige løsninger som mulig. Solids syn på bærekraftig virksomhet betyr at vi er forpliktet til å kontinuerlig jobbe for å bli bedre på alle tre hovedområdene for bærekraftig utvikling: *Miljø og klima,  *Mennesker, *Styring/økonomi.  Dette må gjøres ved å fokusere på tiltak som er vesentlige, og skaper verdier for alle parter i samspillkontrakten. Dette samsvarer bra med Markers kommune ambisjoner om at det er ønsket en høy miljøprofil i prosjektet. Solid Entreprenør og Nordic Waters fikk 10/10 i oppgaveforståelse i samspillskontraktens første fase.

  Hvordan kan vi motivere og påvirke:

  Ved å ligge i forkant med å bygge kompetanse internt, i sterkere grad utnytte kompetansen blant samarbeidspartnere,  og tørre å sette premissene i utviklingsfasen av prosjekter både innen nybygg og rehabilitering.  

Generelle prinsipper for bærekraftsarbeidet vårt

" Vårt hovedmål er å utvikle og opprettholde en økonomisk sunn og fremgangsrik virksomhet. Vi påtar oss et ansvar for de områder vi har kontroll over. Dette betyr at vi har et ansvar overfor lokalsamfunn og nærmiljøet til våre kontorer og prosjekter, samt overfor våre medarbeidere, kunder, leverandører, og samfunnet for øvrig.

Bærekraftsarbeid i Solid


Virksomhetene våre har ansvar for å omsette ambisjonene for bærekraft og samfunnsansvar i handling. Arbeidet bygger på konsernets strategi og vesentlighetsanalyse, som understøttes av vår visjon, misjon, verdier og etiske retningslinjer. 

Slik jobber vi i Solid med bærekraft

 • Virksomhetene våre har ansvar for å omsette ambisjonene for bærekraft og samfunnsansvar i handling. Arbeidet bygger på konsernets strategi og vesentlighetsanalyse, som understøttes av vår visjon, misjon, verdier og etiske retningslinjer. Ansvaret for å iverksette og følge opp tiltak som sikrer Solids ambisjoner for at bærekraft og samfunnsansvar oppfylles, skal ligge i de ulike datterselskapene.

  "Solid Gruppen har allerede hatt fokus på bærekraft i lengre tid, og det er en fint å få være med på videreutvikling av dette arbeidet. Det er motiverende å utvikle grensesnittet mellom bærekraft og verdiskaping, jeg har virkelig troen på at dette henger tett sammen. Det er spennende å få mulighet til å jobbe med vår tids viktigste utfordringer sammen med høykompetente folk i en bedrift, i en bransje der det er mulig å utgjøre en forskjell. " 

  Til tross for at vi i dag driver nybrottsarbeid i forhold til kartlegging av klimagassutslipp i egne virksomheter, arbeider vi samtidig aktivt med tiltak for å sikre at våre aktiviteter utøves slik at vi ikke bryter med internasjonale prinsipper og retningslinjer for miljø, menneske- og arbeidstakerrettigheter eller korrupsjon. Solid Gruppens samfunnsansvar kommer stadig tydeligere frem i selskapets strategier, prosesser og organisering.

 • Mars 2023 lanserte vi vår første Bærekraftsrapport. Denne kan du lese nederst på siden. 

  Det finnes flere standarder i markedet på rapportering av bærekraft. Den mest kjente er GRI – Global Reporting Initiative, og det er også metoden Solid har valgt. 

  GRI-rapportering består av ett sett med standarder man skal følge. Formålet med GRI-standardene er å skape et felles språk for virksomheter og virksomhetens interessegrupper, hvor de økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvensene av virksomhetenes drift kan kommuniseres og forstås.

  Rapporteringen kan være en full rapportering etter GRI-standardene eller rapportering på utvalgte deler av standardene.

  Vi har valgt ambisjonsnivået «in reference to» som betegner minimumsinformasjon etter standardene hvor forhold som type virksomhet, vesentlighet, påvirkning og hvordan ledelsen styrer risikoen beskrives. Men vi har strukket oss langt for å komme så nærme "in accordance with" som mulig, med de ressursene vi har i selskapet idag. 

  Vi rapporterer både i scope 1, scope 2 og flere av de største driverne i scope 3, i vår første bærekraftsrapport.

 • Med utgangspunkt i bærekraftsmålene har vi gjennomført en vesentlighetsanalyse hvor de mest relevante bærekrafttemaene for Solid Gruppen sin virksomhet ble kartlagt og prioritert. En vesentlighetsanalyse identifiserer relevante bærekrafts relaterte tema for virksomheten. Solid gjennomførte vesentlighetsanalysen høsten 2022, der sentrale interessenter ga innspill til selskapets prioriteringer for bærekraftsarbeidet fremover. Av interne interessenter ble alle ansatte, daglig ledere, styret og eiere forespurt om deltakelse. Av eksterne interessenter ble det gjennomført dialog og rangering av utvalgte temaer med kunder, finansielle institusjoner og forsikringsselskap. Målet med analysen var å definere Solids mest vesentlige påvirkning innenfor bærekraft, og for kartlegging og identifisering av selskapets positive og mulige negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø. Resultatet skal være med å sikre god risikostyring, treffsikker strategi, og god og relevant rapportering. I tillegg medfører vesentlighetsanalysen forankring og integrering av bærekraft i virksomheten.

  Vi brukte prosess i henhold til GRI for kartlegging av de ulike temaene.

  " For å sikre at vår virksomhet jobber med de riktige og mest vesentlige områdene innen bærekraft, har vi valgt å gjennomføre en omfattende vesentlighetsanalyse.

  Dialog med Solid Gruppens viktigste interessenter betyr mye for oss. Vi har avgrenset hvem av våre interessenter som skal være med på å identifisere vårt arbeid med vesentlige temaer, til å inkludere egne medarbeidere, styret, daglig ledere, eiere, kunder og finansinstitusjoner, i tillegg til øvrige samarbeidspartnere (f.eks. bransjeorganisasjoner og leverandører). I forbindelse med produksjon av den første bærekraftrapporten har vi også gjennomført en systematisk kartlegging av interessentenes vektlegging av hva de mener er vesentlig for vårt selskap. Dette ble blant annet gjort ved hjelp av samtaler og spørreundersøkelser til 6 av våre utvalgte interessenter.