Bærekraft i Solid

Solid Gruppen skal være en bærekraftig aktør som er sitt ansvar bevisst. Det handler å gjøre de rette valgene innen emner som klima og miljø, HSM, sosiale forhold og samfunnsengasjement, men også å drive sunt økonomisk for å kunne være en trygg arbeidsgiver med rom til å investere i fremtidens løsninger.

Bærekraft er en forretningsmulighet, ikke en trussel.   

FNs bærekraftsmål og vårt arbeid

Solid sitt arbeid med bærekraft tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Virksomheten har fokus på bærekraftig samfunnsutvikling, og har identifisert tre av FNs bærekraftsmål som danner grunnlaget for Solid sitt arbeid med bærekraft. De tre bærekraftsmålene er:
- Anstendig arbeid og økonomisk vekst
- Bærekraftige byer og samfunn
- Ansvarlig forbruk og produksjon.  

Klima og miljø

Næringen vår står i særklasse når det kommer til landets klimagassutslipp og energiforbruk. Solid jobber aktivt for å redusere vårt fotavtrykk og virksomheten ønsker å gå foran som et godt eksempel, ta samfunnsansvar og vise at bærekraftig utvikling både er lønnsomt og mulig. Det arbeides kontinuerlig med tiltak og oppfølgingsplaner på dette området. 

Samtlige firmaer i Solid Gruppen med 10+ ansatte er Miljøfyrtårnsertifisert. Dette innebærer at virksomhetenes miljøstandard og rutiner oppfyller kriteriene for sertifiseringen. Solid skal ta ansvar og bidra positivt i det "grønne skiftet".

HMS

I Solid tar vi arbeidsmiljøet på alvor, og setter derfor høye mål og krav til oss selv når det gjelder HMS. Selskapet arbeider kontinuerlig mot å redusere risikoen for farer og ulykker, og har fokus på helsefremmende faktorer i arbeidsmiljøet. 

Samfunnsengasjement

Solid Gruppen støtter en rekke gode formål og aktører i Nedre Glomma-regionen. Vi er en Fredrikstad-bedrift, men ønsker å være en del av hele nedre Østfold-regionen og yte vårt samfunnsansvar til formål som vi ønsker å støtte.

Vårt samfunnsengasjement involverer både idrett, kultur og foreninger på barne- og breddenivå, samt et par utvalgte toppidrettsaktører. Felles for alt vi involverer oss i, er at det skal komme utøverne/medlemmene til gode og at støtten brukes der den er tiltenkt.

Forespørsler om støtte bes rettet til terje.lyngaas@solid.no

Solid Gruppen er tilstede på mange arenaer i Fredrikstad og nærliggende områder til våre ansatte

Mangfold og likestilling

Mangfold og likestilling i arbeidslivet er prioriterte områder for Solid Gruppen og våre selskaper. Selskaper med mer enn 50 ansatte vil rapportere på arbeidet i henhold til kravene i aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) i likestillings- og diskrimineringsloven. 

Solid Entreprenør har utarbeidet etiske retningslinjer og har som mål å være en arbeidsplass der det ikke forekommer forskjellsbehandling som følge av etnisitet, kjønn, alder, livssyn, politisk ståsted eller seksuell legning. 

Rapporten for arbeidet med mangfold og likestilling ligger for nedlastning nedenfor.

Rapport for mangfold og likestilling

Mangfold og likestilling i Solid Gruppen

Aktsomhetsvurderinger

Solid Gruppen er et verdibasert selskap. Våre verdier – Menneske, Proaktiv, Langsiktig - skal styre våre valg, og definerer den kulturen vi ønsker i Solid Gruppen, derfor drives vår virksomhet med integritet og åpenhet.  

Åpenhetsloven er en ny lov, som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. I loven er det nedfelt bestemmelser som pålegger større virksomheter å gjennomføre «aktsomhetsvurderinger», hvor negative konsekvenser av egen virksomhet og leverandørkjede skal kartlegges.  

For å tilfredsstille lovens formål om å sikre etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold må virksomhetene som omfattes av loven utføre aktsomhetsvurderinger. Solid Gruppen har i en årrekke hatt etiske retningslinjer som beskriver hvordan vi forventer at våre medarbeidere skal opptre. Målet med nevnte retningslinjer er å skape felles holdninger til hvordan alle medarbeidere ansatt hos oss, skal utøve sine yrkesroller. Innen rammen av det vi kan påvirke, vil vi strebe etter å sikre at våre prosjekter, leverandører, underentreprenører, samarbeidspartnere og andre partnere, respekterer og etterlever de samme prinsippene som vi ønsker å følge, og vi har derfor laget «Solid Gruppens leverandørerklæring».  

Solid ønsker langsiktige relasjoner med både kunder, leverandører og ansatte, og med denne grunntanken er vi opptatt av å samhandle med leverandører og underentreprenører, som forplikter seg til å følge de etiske retningslinjene, aktsomhetsvurderinger, verdier og krav som Solid har lagt til grunn for samarbeidet. 

Dersom du har spørsmål som omhandler dette, vennligst send mail til apenhet@solid.no 

Solid Gruppens leverandørerklæring