Bærekraft i Solid

Solid Gruppen skal være en bærekraftig aktør som er sitt ansvar bevisst. Det handler å gjøre de rette valgene innen emner som klima og miljø, HSM, sosiale forhold og samfunnsengasjement, men også å drive sunt økonomisk for å kunne være en trygg arbeidsgiver med rom til å investere i fremtidens løsninger.

Bærekraft er en forretningsmulighet, ikke en trussel.   

FNs bærekraftsmål og vårt arbeid

Solid sitt arbeid med bærekraft tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Virksomheten har fokus på bærekraftig samfunnsutvikling, og har identifisert tre av FNs bærekraftsmål som danner grunnlaget for Solid sitt arbeid med bærekraft. De tre bærekraftsmålene er:
- Anstendig arbeid og økonomisk vekst
- Bærekraftige byer og samfunn
- Ansvarlig forbruk og produksjon.  

Klima og miljø

Næringen vår står i særklasse når det kommer til landets klimagassutslipp og energiforbruk. Solid jobber aktivt for å redusere vårt fotavtrykk og virksomheten ønsker å gå foran som et godt eksempel, ta samfunnsansvar og vise at bærekraftig utvikling både er lønnsomt og mulig. Det arbeides kontinuerlig med tiltak og oppfølgingsplaner på dette området. 

Samtlige firmaer i Solid Gruppen med 10+ ansatte er Miljøfyrtårnsertifisert. Dette innebærer at virksomhetenes miljøstandard og rutiner oppfyller kriteriene for sertifiseringen. Solid skal ta ansvar og bidra positivt i det "grønne skiftet".

HMS

I Solid tar vi arbeidsmiljøet på alvor, og setter derfor høye mål og krav til oss selv når det gjelder HMS. Selskapet arbeider kontinuerlig mot å redusere risikoen for farer og ulykker, og har fokus på helsefremmende faktorer i arbeidsmiljøet. 

Samfunnsengasjement

Solid Gruppen støtter en rekke gode formål og aktører i Nedre Glomma-regionen. Vi er en Fredrikstad-bedrift, men ønsker å være en del av hele nedre Østfold-regionen og yte vårt samfunnsansvar til formål som vi ønsker å støtte.

Vårt samfunnsengasjement involverer både idrett, kultur og foreninger på barne- og breddenivå, samt et par utvalgte toppidrettsaktører. Felles for alt vi involverer oss i, er at det skal komme utøverne/medlemmene til gode og at støtten brukes der den er tiltenkt.

Forespørsler om støtte bes rettet til terje.lyngaas@solid.no

Solid Gruppen er tilstede på mange arenaer i Fredrikstad og nærliggende områder til våre ansatte

Mangfold og likestilling

Mangfold og likestilling i arbeidslivet er prioriterte områder for Solid Gruppen og våre selskaper. Selskaper med mer enn 50 ansatte vil rapportere på arbeidet i henhold til kravene i aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) i likestillings- og diskrimineringsloven. 

Solid Entreprenør har utarbeidet etiske retningslinjer og har som mål å være en arbeidsplass der det ikke forekommer forskjellsbehandling som følge av etnisitet, kjønn, alder, livssyn, politisk ståsted eller seksuell legning. Neste rapport for arbeidet med mangfold og likestilling vil offentliggjøres 2022.

Mangfold og likestilling i Solid Gruppen