Klima og miljø

En stor del av verdens klimagassutslipp kommer fra bygninger og anlegg. Bransjen vår er storforbruker av energi og naturressurser, og produserer mye avfall. Deler av den påvirker i tillegg biologisk mangfold. Klimaendringene kan føre til store risikoer i tillegg til nye muligheter. 

Bransjen vår er storforbruker av energi og naturressurser, og produserer mye avfall.

På den ene siden kan klimaendringene føre til økt risiko for naturkatastrofer, som oversvømmelser, tørke, orkaner og jordskjelv. Dette kan ha store konsekvenser for mennesker, dyr og økosystemer. På den andre siden kan klimaendringene også skape muligheter for nye teknologier, forretningsmuligheter og arbeidsplasser innen f.eks. fornybar energi og klimatilpasning. 

"Det er viktig at vi tar i bruk både risiko- og mulighetsvurderinger for å håndtere klimaendringene på best mulig måte. Dette gir oss et stort ansvar, men også store muligheter." 


" Vårt hovedmål er å utvikle og opprettholde en økonomisk sunn og fremgangsrik virksomhet. Vi påtar oss et ansvar for de områder vi har kontroll over. Dette betyr at vi har et ansvar overfor lokalsamfunn og nærmiljøet til våre kontorer og prosjekter, samt overfor våre medarbeidere, kunder, leverandører, og samfunnet for øvrig.

Vår miljøpolicy

Vår bransje belaster miljøet, og det er vårt ansvar å sørge for at påvirkningen blir så liten som mulig. Vi skal bygge bygg som kan stå seg i fremtiden og i generasjoner fremover ved å:

  • være en aktiv pådriver til å finne de innovative løsningene for å minimere negative konsekvenser for miljøet.
  • redusere risiko og utnytte muligheter knyttet til klima og miljø.
  • involvere og lede våre ansatte og samarbeidspartnere til å videreutvikle miljøkompetansen, slik at vi sørger for at alle tar sitt ansvar for miljøet.

Vi skal måle og forbedre vår prestasjon innenfor de forhold som vi kan påvirke:

  • Utslipp
  • Avfall
  • Gjenbruk
  • Energi

Klimaets påvirkning på Solid

Et villere og våtere klima vil føre til strengere krav til byggeprosesser i fremtiden. Det inkluderer alt fra byggherrens valg av plassering, arkitektens utforming, rådgivende ingeniørers prosjektering, entreprenørenes utførelse, til overtakelse, oppfølging og vedlikehold i driftsfasen. Stadig hyppigere ekstremvær kan endre forutsetningene for Solid Gruppens virksomhet. 

Samtidig fører både strengere krav fra myndighetene og ny teknologi til at etterspørselen etter grønne produkter og tjenester øker. Vi må derfor aktivt jobbe med klimarisiko og hvordan det vil påvirke oss fremover, og hele tiden se etter nye muligheter og løsninger for å tilfredsstille både planet og profitt.