Åpenhet i Solid

Solid Gruppen er et verdibasert selskap. Våre verdier – Menneske, Proaktiv, Langsiktig - skal styre våre valg, og definerer den kulturen vi ønsker i Solid Gruppen, derfor drives vår virksomhet med integritet og åpenhet.  

På denne siden vil du finne mer informasjon om våre retningslinjer og hvordan vi streber å etterleve disse. I tillegg kan du lese mer om vårt arbeid rundt aktsomhetsvurderinger, mangfold og likestilling, samt våre varslingsrutiner.

Retningslinjer og etterlevelse

Solid Gruppen og datterselskaper skal etterleve samfunnets lover og normer, bransjens standarder og kundenes forventninger. Sammen med kjerneverdiene våre og de etiske retningslinjene er dette ankerfeste for alle vurderinger og prosesser vi gjennomfører. Alle som er ansatt i selskapet har ansvar for å opptre etisk forsvarlig. De etiske retningslinjene våre angir regler og setter rammer som skal hjelpe oss å gjøre gode vurderinger og ta etisk riktige veivalg i det daglige arbeidet.

 • Solid ønsker langsiktige relasjoner med både kunder, leverandører og ansatte. Åpenhetsloven er en ny lov, som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. I loven er det nedfelt bestemmelser som pålegger større virksomheter å gjennomføre «aktsomhetsvurderinger», hvor negative konsekvenser av egen virksomhet og leverandørkjede skal kartlegges.

  For å tilfredsstille lovens formål om å sikre etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold må virksomhetene som omfattes av loven utføre aktsomhetsvurderinger. Solid Gruppen har i en årrekke hatt etiske retningslinjer som beskriver hvordan vi forventer at våre medarbeidere skal opptre. Målet med nevnte retningslinjer er å skape felles holdninger til hvordan alle medarbeidere ansatt hos oss, skal utøve sine yrkesroller. Innen rammen av det vi kan påvirke, vil vi strebe etter å sikre at våre prosjekter, leverandører, underentreprenører, samarbeidspartnere og andre partnere, respekterer og etterlever de samme leverandører og ansatte, og med denne grunntanken er vi opptatt av å samhandle med leverandører og underentreprenører, som forplikter seg til å følge de etiske retningslinjene, aktsomhetsvurderinger, verdier og krav som Solid har lagt til grunn for samarbeidet. Disse har vi beskrevet i «Solid Gruppens leverandørerklæring»

  Dersom du har spørsmål som omhandler dette, vennligst send mail til apenhet@solid.no


 • For Solid handler likestilling og mangfold om rettferdighet, likeverd og sunne verdier. Vi jobber for en likestilt og inkluderende kultur, der ulike mennesker har like muligheter, og der hver medarbeider kjenner seg trygg, blir vurdert ut fra sin kompetanse, har samme rettigheter som andre og møter de samme forventningene. I dag er menn i overveldende flertall både i Solid Gruppen og ellers i bygg- og anleggsbransjen. Vi har fortsatt en lang vei å gå for å øke andelen kvinner i styret, og i organisasjonen, på byggeplass,  i prosjekt, administrativt og i ledende stillinger.

  Det er et lederansvar å sikre at virksomheten til enhver tid har de rette ressursene og profilene. Det er videre et lederansvar å sørge for at hver enkelt får mulighet til å utvikle seg , personlig og faglig – på lik linje som for ressursoptimalisering av andre innsatsfaktorer i virksomheten. 

  «Det er viktig ikke å begrense rekrutteringen kun mot halvparten av de tilgjengelige talentene. Kvinner må utfordres til å ta posisjoner, samtidig som ledere må sikre at posisjoner blir tilgjengelig for begge kjønn, på deres premisser». 

  Arbeidet med å øke kvinneandelen er utfordrende, og som organisasjon ønsker vi å være åpne om at vi ikke har en tydelig plan på hvordan vi skal tak i dette pr. dags dato.  En jevn kjønnsfordeling er en grunnleggende forutsetning for å dra nytte av vår kollektive intelligens. Det muliggjør både smartere team og mer innovative løsninger. 

   Aktivitets- og redegjørelsesplikten etter likestillings- og diskrimineringsloven er et virkemiddel og verktøy for å oppnå reell likestilling. I følge loven skal virksomheter i tillegg rapportere på faktisk tilstand for likestilling, og redegjøre for hvordan de arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å forbedre faktisk tilstand. Alle arbeidsgivere plikter å jobbe aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

  Solid Gruppen har utarbeidet etiske retningslinjer og har som mål å være en arbeidsplass der det ikke forekommer forskjellsbehandling som følge av etnisitet, kjønn, alder, livssyn, politisk ståsted eller seksuell legning. Byggebransjen generelt har en utfordring med å rekruttere tilstrekkelig andel kvinner, vi ønsker vi å løfte dette arbeidet høyere på agendaen, og vil aktivt jobbe med dette fremover. 

  Rapporten for arbeidet med mangfold og likestilling for 2021 ligger for nedlastning nedenfor.

   

 • Varsling av kritikkverdige forhold

  Vet du om kritikkverdige forhold i Solid Gruppen? Meld fra til oss!

  Det er i vår interesse at kritikkverdige forhold blir avdekket, og varsling kan bidra til å redusere risikoen for at uønsket eller ulovlig praksis finner sted. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lovregler, interne regler eller etiske normer. Solid innser at brudd mot lover og regelverk kan inntreffe i alle virksomheter og at medarbeidere eller personer som arbeider nær virksomheten ofte er de første til å legge merke til slike brudd. Solid oppmuntrer den som får kunnskap om kritikkverdige forhold til å varsle.

  Du kan varsle oss uansett hvilken relasjon du har til Solid. Enten du selv jobber i selskapet, er ansatt gjennom underentreprenør, er leverandør, samarbeidspartner eller engasjert samfunnsborger.

  Alle selskapene i Solid Gruppen har varslingsrutiner som skal håndtere varsel effektivt og korrekt, både bedriftens, varsleren(e) og øvrige involverte skal behandles på riktig måte slik at alles interesser ivaretas.

  Hvem skal jeg varsle?

  Kontaktpersoner for varsling i Solid Gruppen finner du nederst på denne siden.

  Hvordan varsler man?

  Varsling kan gjøres skriftlig eller muntlig, per telefon, e-post, i brev eller ved personlig fremmøte.

  En varsling bør ha med:

  • Fullt navn (du kan også være anonym).
  • Varslerens tjenestested (kan være anonymt).
  • Dato for rapportering.
  • Tidsrom, eventuelt dato og klokkeslett for observasjonen.
  • Konkret hva du har observert.
  • Sted for handlingen.
  • Andre vitner.
  • Eventuell kjennskap til tidligere saker.
  • Dersom dokumentasjon foreligger, bør den som varsler attestere at dokumentasjonen gjengir det som det er varslet om på en riktig måte.
  • Ønsker du å komme til en fortrolig samtale om saken?

   

Kontaktinformasjon varsling 

Ønsker du å varsle oss om et forhold, kontakt:

Lasse Johansen

Konsernleder
Telefon: 916 73 633
E-post: lasse.johansen@solid.no

Richard Høilund
HR-sjef
Telefon: 916 73 699
E-post: richard.hoilund@solid.no