Veinavn på Strømnesåsen. Foto: Saksdokument fra Råde KommuneVeinavn på Strømnesåsen. Foto: Saksdokument fra Råde Kommune

Dette blir gatenavnene i det nye boligfeltet på Strømnesåsen

2022-03-09
Selv om byggingen på Strømnesåsen så vidt er i gang, ble navnene på veisystemet bestemt for lenge siden. Her er oversikten over navnene som ble vedtatt i Råde Kommunes Fast valg for teknikk tilbake i 2014.

Råde Kommune har et samfunnsutvalg som behandler prinsipielle saker innenfor sitt ansvarsområde, blant annet Plan, bygg og teknikk, VVA-tjenester, Natur og miljøvern, Klima og energi, Renhold og Landbruk. Herunder faller også ansvarsområdet for veinavn.

Ni gater på Strømnesåsen er døpt

Fra tidligere var allerede Strømnesåsen vedtatt som navnet på den nordre adkomstveien inn i boligfeltet. Gjennom et utvalgsmøte avholdt 20.november 2014 ble også følgende veinavn vedtatt og plassert på kartet:
- Bødkerveien
- Bubakken
- Nordre Vardevei
- Søndre Vardevei
- Hafellveien
- Strømnesfjellet
- Husbakkeveien
- Grønnlia
- Urmakerveien 

Veinavnene ble registrert i Matrikkelen samtidig som vedtaket ble kunngjort. Nummereringen er noe som først vil bli bestemt i forbindelse med fradeling av tomter. Kartet nedenfor viser hvilke navn de ulike veiene på Strømnesåsen vil få når de står klare.

Hvordan er navnene blitt til?

Først og fremst skal alle bolighus og hytter ha en offisiell veiadresse for å lette identifisering av eiendommer, bl.a for å gjøre det lettere for nødetatene å finne frem ved utrykning.

For å komme frem til nye veinavn på Strømnesåsen har flere parter vært involvert, bl.a har det kommet innspill fra Statens Kartverk og direkte fra beboere/hjemmelshavere. Kommunen har også sendt ut brev til berørte hjemmelshavere med spørsmål om forslag til vegnavn. i tillegg er det sendt forespørsel til Råde historielag om forslag til vegnavn, og det har vært holdt et kort møte med lokalhistoriker Eigill Tangen med samme tema.

I saksdokumentet fra behandlingen i utvalget er følgende begrunnelser lagt til grunn. Strømnesdalen / Grønnlia / Ginastua / Urmakerveien er alle navn etter en liten plass som lå like ved søndre tilførselsvei til feltet. Hafellveien / Bubakke er foreslått etter plassen Hafell, som også er kalt Bubakke på noen gamle kart, og som ligger ved nordre tilførselsvei.

Stranda / Strandaveien / Bødkerveien etter gården Stranden / Stranda som ligger like vest for feltet, der det også har bodd en Bødker. Strømnesfjellet er et navn som blir brukt på kart over området i dag.

Forklaringene bak de ulike veinavnene

Følgende beskrivelser er hentet fra saksdokumentene:
"Den nordre tilførselsveien til feltet har allerede fått navnet Strømnesåsen, denne vegen har 5 større avgreninger som bør ha egne navn. Vegen merket 2 foreslås gitt navnet Bødkerveien, etter bødkeren som bodde og virket i mange år på naboeiendommen Stranden. 

Vegen merket 3 foreslås gitt navnet Bubakken som er et gammelt navn fra området. Det var muligens to naboplasser som hadde dette navnet, veg 3 vil nok framstå i terrenget som en bakke, så navnet burde passe. 

Veg 4 har allerede fått navnet Vardeveien, det foreslås å endre dette til Nordre Vardeveg og veg 10 til Søndre Vardeveg. Det vil være mer hensiktsmessig å dele vegen i to i forhold til nummereringen, siden vegen er stengt for ferdsel på midten. Veg 5 foreslås gitt navnet Hafellveien, etter plassen Hafell som ligger ved nordre tilførselsveg. 

Veg 6 foreslås gitt navnet Strømnesfjellet, dette er et beskrivende navn for området. Søndre tilførselsveg merket 7 foreslås gitt navnet Husbakkeveien, etter gården Husbakke som den også vil fungere som adkomst for i tillegg til det nye feltet. 

Veg 8 foreslås gitt navnet Grønnlia, etter plassen Grønnlia som lå like nedenfor. Veg 9 foreslås gitt navnet Urmakerveien etter urmakeren som bodde og virket på plassen Grønnlia like nedenfor ca 1890-1910. Vegene 11 og 12 foreslås det å la inngå i nummereringen av Husbakkeveien".