Arbeidet med å bygge infrastruktur har startet på Strømnesåsen

2021-01-28
Strømnesåsen en et etterlengtet prosjekt som har vært mye snakket om gjennom svært mange år. Faktisk har grunneierne diskutert planene om et boligfelt på Strømnesåsen utenfor Råde i snart 20 år. Nå har vi kommet dit at arbeidet med infrastrukturen er i gang og om ca halvannet år kan de første boligene bygges.

Strømnesåsen er et svært stort prosjekt i Råde-målestokk. Det er i praksis snakk om en ny tettstedsdel og innenfor et så stort boligområde vil det være viktig å legge til rette for et variert botilbud for å få en god sosial sammensetning i befolkningen, hvilket det også er lagt rette for i reguleringsplanen.

Det regulerte område ligger i Strømnesåsen i overkant av en kilometer syd for Råde sentrum, Karlshus, et levende bygdesentrum med ulik næringsvirksomhet matbutikker, kafeer, barnehager samt barne- og ungdomsskole. Tomb videregående skole ligger 6 km fra eiendommen. For pendlere ligger også Østfolds største og mest benyttede pendlerstasjon for tog etablert på Karlshus med en reisetid på 1 time til Oslo S.

Park & Anlegg vant oppdraget med å bygge infrastrukturen

I dag er det kun mindre stier som fører opp til Strømnesåsen, hvilket betyr at det er mye arbeid som må gjøres både med tanke på adkomst og vann og avløp. Faktisk er det over en kilometer med adkomstvei som skal opparbeides. Vi venter spent på at Park & Anlegg jobber seg fremover i prosjektet, samtidig som vi utvikler våre utbyggingsplaner for området.

Park & Anleggs arbeider omfatter et komplett vei- og VA system for Strømnesåsen felt nord:

  • Bygging av nytt kryss på Fylkesvei 349 inklusive 2 nye busslommer og adkomst til disse.
  • Bygging av ny adkomstvei, V11, med tilhørende gang- og sykkelveg fra Fylkesvei 349. Lengde ca. 1.200 m. Inkludert utforming av kryss med tilkomstveier.
  • Bygging av komplett VA-anlegg bestående vann-, spillvann- og overvannsledninger med tilhørende kummer og utrustning.
  • Bygging av komplett trykkøkningsstasjon for vann.
  • Opsjoner på bygging av komplette tilkomstveier for tomtene med tilhørende tekniske anlegg.