solid

Hva er ansvaret og oppgavene til styret i sameiet/borettslaget? 


Alle sameier eller borettslag skal ha et styre, med en styreleder og minimum to styremedlemmer, dersom vedtektene ikke sier noe annet. Det er styret som har den daglige driften av sameiet/borettslaget, og med dette et stort ansvar. 

Styret velges som hovedregel på årsmøte eller generalforsamlingen, med vanlig flertall ut i fra stemmegivning. Styreleder velges særskilt, og dersom det er vedtektsfestes skal det også velges inn varamedlemmer. Det er ikke et krav at styremedlem eier en bolig i sameiet eller borettslaget

Det er styret som har ansvaret for den daglige driften av borettslaget eller sameiet. Med styreleder i spissen, skal styret jobbe for å ivareta interessene til alle beboerne. Dette innebærer blant annet å gjennomføre vedtak som har blitt fattet på årsmøtet eller generalforsamlingen, og drifte bygget og fellesarealene på en god måte. Styret skal holde oversikten over økonomi, vedlikeholde bygningsmassen, betale regninger og kreve inn felleskostnader, sørge for ivaretagelse av HMS-oppgaver med mer.

Når man velges inn i et styre, er normalt tjenestetiden to år, med mindre noe annet blir bestemt. Årsmøtet eller generalforsamlingen kan når som helst hvis de har flertall, vedta at et styremedlem eller styreleder skal fratre sin stilling.

Les gjerne mer om styret i borettslag og sameier hos Huseierne eller USBL