solid
Et skjøte bekrefter ved tinglysning at en fast eiendom er overdratt til en ny eier. Illustrasjonsfoto: WikipediaEt skjøte bekrefter ved tinglysning at en fast eiendom er overdratt til en ny eier. Illustrasjonsfoto: Wikipedia

Skjøte - hva er det?

Et skjøte er et dokument som erklærer at en grunneiendom er overført fra en eier til en annen, eller som bekrefter at en slik eiendomsovergang allerede følger av en kjøpekontrakt.

Et skjøte vil kunne være nødvendig i flere ulike situasjoner for å bekrefte et eierskifte. Alt fra kjøp og salg, gave, forskudd på arv, overdragelser mellom ektefeller og samboere og i tilfeller ved skilsmisser eller samlivsbrudd.  

For at skjøtet skal tre i kraft og ny eier skal bli registrert hjemmelshaver må det tinglyses. Dette gjøres ved å sende skjøtet i to eksemplarer til Kartverket, enten som to originale skjøter eller det originale skjøtet og en kopi som er stemplet som rett kopi. 

Det originale skjøtet vil sendes tilbake til deg som innsender, mens det andre vil arkiveres hos Kartverket etter tinglysning. Det anbefales å ta vare på kopien for å kontrollere at originaldokumentet er riktig tinglyst, dersom det av ulike grunner skulle oppstå tvil på et senere tidspunkt.

Signaturer og vitner

Som nevnt skal skjøtet signeres før det sendes inn. Det må signeres for hånd av den eller de som eier og har grunnbokshjemmel (vedkommende som er registrert som eier i grunnboken) til eiendommen. 

Signaturen må bevitnes ovenfor to myndige personer som er fast bosatt i Norge, men som ikke er i nær familie med den eller de som mottar eiendommen på skjøtet. Dette ekskluderer eksempelvis søsken, foreldre, barn og ektefeller til som mottar eiendommen fra å bevitne.

Gebyr og dokumentavgift for skjøte

Det koster 585 kroner (april 2021) i gebyr å tinglyse et skjøte. I tillegg påløpes en dokumentavgift på 2,5% av eiendommens markedsverdi. Som vi nevnte blant fordelene ved å kjøpe ny bolig fremfor bruktbolig, er at dokumentavgiften ved nytt baserer seg på tomteverdien og ikke en ferdig bolig sin verdi. 

Dokumentavgiften kan det i enkelte tilfeller søkes fritak for, les mer om hvilke tilfeller hos Kartverket.