solid

Rensing av sluk på balkongen

Når det gjelder sluk, avløp og utvendig avrenning er det viktig å ha regelmessige rutiner. Disse kan bli tette over tid og dermed utgjøre et skadepotensiale om man ikke holder et oppsyn gjennom året. Løv og annet nedfall, samt vann og is er gjerne de største farene. Glem heller ikke utekranene, de må frostsikres før kulda setter inn.

Sluk kan bli tette etter en tid, og dermed føre til store skader. Dette gjelder like mye for innvendige som utvendige sluk. Avrenninger fra balkonger og lignende må alltid holdes rene og åpne. Snø og is må fjernes, før det tiner for å fryse til på nytt. 

Om ikke dette blir gjort vil smeltevann finne nye veier enn de som er tenkt, og føre til skader.
Takrenner bør holdes vedlike, og renses regelmessig. Taknedløpene kan bli tette, og føre til at rennesystemet ikke vil fungere. Om disse skulle fryse til vinterstid, kan snø og is tette for utluftingen av taket, og utsette tak, undertak og loft for store fuktpåkjenninger. Rørene i seg selv, kan også sprekke av slike belastninger. Sørg derfor for nødvendig vedlikehold. 

På høsten kommer løvet som også må fjernes. Er det for tett kan det hjelpe å fylle godt med varmt vann og prøve igjen.

Det samme gjelder utvendige renner i terreng osv. Drenerende pukkrenner langs bygningsmasser og veier må renskes min 1 til 2 ganger i året eller ved behov. Tettes disse av løv og annet avfall vil ikke tiltenkt drenering fungere som forutsatt.

Ikke glem utekranene

Påmontert hurtigkobling og slange skal demonteres før vinteren. Kontroller også før vinteren at det ikke drypper fra vannutkasterens utløp. Da kan det dannes is i utløpet som medfører fare for at vannutkasteren fryser i stykker.

Før kuldegradene kommer må du huske å stenge innvendig stoppekran, åpne plugg på stoppekranen for å drenere vannledningen og deretter åpne den utvendige kranen for å være sikker på at alt vann dreneres. 

OBS. Fjern eventuelle koplinger, da disse kan gjøre at det dannes vakuum i røret og vannet ikke dreneres. Se for øvrig i FDV-dokumentasjonen din fra rørleggeren for detaljert informasjon om akkurat din vannkran.