solid

Statusoppdatering 24.november

2020-11-24
Stor interesse og mange interessenter har registrert seg. Eksisterende bygningsmasse på tomta er revet og maskinene er borte. Nabovarselet sendes ut i disse dager og byggesøknaden vil bli sendt medio desember. Her kommer vi med en ny oppdatering på Oredalstunet.

3 ulike hustyper

Oredalstunet vil bestå av 3 ulike hustyper, alle som eneboliger. Her går vi litt nærmere inn på de ulike variantene, som estimeres å ligge i prissjiktet fra 7 millioner til 9,9 millioner.

Hustype 1 er på 205 kvadratmeter. Dette er den største hustypen vi planlegger for, og de vil bli plassert på tomt 1 og 2.

Hustype 2 er på i overkant av 160 kvadratmeter. Denne hustypen finner du på tomtene 3, 4, 5 og 6. 

Hustype 3 er på 120 kvadratmeter og er den eneste varianten hvor du har alt på et plan, hvilket er etterspurt av flere. Denne boligen vil ligge på tomt 7, nærmest Oredalsveien. 

Fremdriftsplan for Oredalstunet

Som nevnt innledningsvis er den eksisterende bygningsmassen på tomten revet og maskinene er borte. Over 100 interessenter har registrert seg og mange har kommet med sine ønsker og behov for boligene. 

Oredalen er et meget attraktivt område, og det gjenspeiles også i interessen vi har registrert for prosjektet. Vi går nå inn i sluttfasen av prosjekteringen og gleder oss til å presentere boligene i all sin prakt og med alle detaljer. Nabovarselet sendes ut i disse dager og byggesøknaden vil bli sendt medio desember.  

Som utbygger må vi følge reguleringsbestemmelsene for området, og de føringene som foreligger. Eksempler på slike føringer er at boligene skal ha saltak og møneretning parallelt med Oredalsveien, de skal være tilpasset omkringliggende bebyggelse og ha minimum 2 p-plasser per bolig. Grunnet tomtenes utforming, de vernede eiketrærne og føringene som foreligger, har vi måtte gå noen ekstra runder for å optimalisere boligene slik både vi og interessentene ønsker.

Vi har et mål om å presentere salgsprospektet medio desember, og vil oppdatere alle registrerte interessenter fortløpende.