Kjell Hauge, Leder i Hauge LokalsamfunnsutvalgKjell Hauge, Leder i Hauge Lokalsamfunnsutvalg

Presentasjon av Hauge Lokalsamfunnsutvalg

Boligene på Rådalsåsen er en del av Hauge, som igjen er en del av Rolvsøy. Hauge har et eget lokalsamfunnsutvalg, som jobber for å fremme trivsel, gode levekår og bærekraftig samfunnsutvikling. Vi har tatt en prat med Kjell Hauge, leder for utvalget, om hva de jobber med og hvordan man går frem for å engasjere seg.

Lokalsamfunnsmodellen i Fredrikstad er en nærdemokratimodell, nært knyttet til kommuneorganisasjonen. Ordningen bidrar til god dialog mellom innbyggere, folkevalgte og administrasjon.

I Fredrikstad er det 22 lokalsamfunn med lokalsamfunnsutvalg. Utvalget ledes av et styre som velges på utvalgets årsmøte. Alle innbyggere i lokalsamfunnet kan velges som medlemmer til styret. På Rolvsøy har vi Hauge, Rekustad og Nylende. Hauge starter ved Råbekken og går til Moserabben. Vallefjellet og Rådalsåsen er en del av Hauge.

Bakgrunn og historie 

Lokalsamfunnsmodellen har siden oppstarten i 1999 vært en kommunal nærdemokratimodell, med formell tilknytning til kommunen. Et mål med modellen har vært at lokalsamfunnsutvalgene skal søke å fremme trivsel, gode levekår og bærekraftig samfunnsutvikling i lokalsamfunnene. Virkemidlene er å mobilisere til frivillighet, og skape flere møteplasser for folk som har lyst og evne til å utvikle lokalsamfunnet sitt. Lokalsamfunnsutvalgene er et bindeledd mellom kommunen og sivilsamfunnet, og bidrar til økt identitetsfølelse gjennom å gi nærmiljøene en stemme og medvirkning i kommunale prosesser og høringer.

Lokalsamfunnsutvalgene mottar årlig et økonomisk tilskudd fra kommunen. For Hauge er det kr 50 000. Tilskuddet fordeles videre til lokale frivillige initiativ, til lag og foreninger og tiltak i regi av lokalsamfunnsutvalget.

Utvalget består av Kjell Hauge (leder), Ulf Helliksen, Astrid Kvernmo, Vibece Lundestad, Frode Sten Andersen, Elin Ulriksen og Alice Sandberg.

Boligene på Rådalsåsen er en del av lokalsamfunnet på Hauge Boligene på Rådalsåsen er en del av lokalsamfunnet på Hauge

Hva er gjort?

Hauge LSU har fått til Nærmiljøanlegg på Haugeåsen Ungdomsskole. Vi har etablert ballbinge og Parkouranlegg på Hauge skole. Mer enn 30 benker er satt ut i lokalsamfunnet. Vi har støttet mange av de sosiale aktivitetene til Rolvsøy IF, som sommeraktiviteter, fargerik fotball og fritidsklubb. Rolvsøy Aktivitetslag, som lager skøyteis ved Østfoldhallen hver vinter får støtte. Hauge Musikkorps og Rolvsøy Skolekorps har fått tilskudd til sine aktiviteter. Det er gitt støtte til Trivselstiltak på Rolvsøy Sykehjem. Hauge LSU har hatt julearrangement i samarbeid med Hauge Bruk.

Hauge LSU er opptatt av å ha en rød tråd i arbeidet, samt en grønn tråd. Vi stimulerer til lokale tiltak, som treplanting ved anlegget til Rolvsøy IF. I gropa på Hauge har vi bidratt til biologisk mangfold ved at dammer i Gropa er rehabilitert og gjort dypere. Det gir bedre livsvilkår for amfibier, frosk og salamander, der vi også finner det sjeldne rødsalamanderen.

I Gropa er det registrert mer enn 100 fuglearter og er et unikt område for flora og fauna. Gropa ligger mellom Hauge og Omberg, og var i tidligere tider beiteområde for kyr på gårdene på Hauge. Nå er det får som beiter der. Glommastien går gjennom Gropa.

Offentlige planer
Hauge LSU gir uttalelser og høringer til offentlige planer, som arealplaner i kommunen, oppvekstplaner, samt kommentarer til veier, som ny Fylkesvei 109.Hauge LSU gir uttalelser og høringer til offentlige planer, som arealplaner i kommunen, oppvekstplaner, samt kommentarer til veier, som ny Fylkesvei 109.

Hva jobber vi med nå? 

Nærmiljøpark på Hauge er vår hovedsak, og vi arbeider med planer for hvordan vi skal få denne etablert. Vi har et fruktbart samarbeid med Fredrikstad Kommune om dette.

Vi jobber med å få etablert lys på Glommastien gjennom Gropa, fra Saxegårdsveien til Hans Nielsen Hauges vei.

Vi er opptatt av at utbyggere i vårt område skal være opptatt av estetikk og klima. Vi vil at det skal plantes ved nybygg og vil at utbyggere skal bli gode på dette. Gamle Hauge skole er et godt eksempel, flere av de siste byggene i Dikeveien har tatt dette på alvor. Slik vil vi at det skal fortsette. Hauge LSU har møter med utbyggere når det foreligger planer om utbyggingsprosjekter.

Medlemmer av Hauge Lokalsamfunns utvalg, her på Hauge BrukMedlemmer av Hauge Lokalsamfunns utvalg, her på Hauge Bruk

Lokalt engasjement 

Flere av medlemmene i Hauge Lokalsamfunnsutvalg representerer lag, foreninger og næringsliv. Alt vi gjør er frivillig og ingen har kompensasjon for innsatsen som legges ned. Vi vil gjerne at flere kan engasjere seg i. Det å jobbe for at alle som bor på Hauge skal oppleve trygghet og god livskvalitet er givende. De som vil engasjere seg er velkommen til å ta kontakt. Vi trenger alle gode krefter.

Tanker rundt utbyggingen på Rådalsåsen

Hauge Lokalsamfunnsutvalg er begeistret for utbyggingen i Rådalsåsen. Boligene ligger praktfullt til nær skog og mark, det er kort vei til skoler og barnehager, og det er et godt kollektivtilbud her. Nærheten til Fredrikstads største handelsområde, Dikeveien, er positiv. Samtidig ligger Rådalsåsen gunstig til mellom to byer, Sarpsborg og Fredrikstad. For Hauge er utbyggingen en berikelse og en verdifull tilgang på attraktive boliger for et mangfold av mennesker.

For Hauge ønsker vi at alle som har bosatt seg – og som vil bosette seg – i Rådalsåsen skal vite at det er en rekke tilbud for alle som bor her, aktiviteter, lek, utfoldelse og opplevelser. Det er rikelig anledning til å engasjere seg i frivillig arbeid i lag og foreninger, og for Hauge Lokalsamfunnsutvalg vil det være svært spennende om noen vil bli med i vårt arbeid for lokalsamfunnet. Ta gjerne kontakt, vi trenger deg!

Se våre Facebooksider for informasjon.